Projectes


 

Destaquem


Amb la implementació del nou contracte s’aconsegueix renovar la totalitat de contenidors en superfície, vehicles de recollida, canviar el model de servei actual i es reorganitzen els serveis de recollida fent-los més eficients econòmicament, més flexibles i més còmodes. S’aconsegueix una reducció de més del 10% del cost dels serveis respecte de la despesa actual.

 

Situació d'inici

A la finalització del contracte per la gestió dels serveis de recollida de residus municipals de diversos municipis de la comarca del Tarragonès que actualment gestiona el Consell Comarcal, se’ns sol·licita suport per valorar quina tecnologia s’adapta millor a les necessitats de la comarca, valorant les diferents necessitats de cada municipi, i engegar un procés participatiu entre els diferents alcaldes de la comarca.

El treball ha d’incloure la implantació de la recollida de la Fracció FORM en funció de les necessitats de cada municipi i plantejar un projecte d’implantació de l’autocompostatge casolà a tota la comarca.
 
Objectius

 • Millora i modernització del servei
 • Reduir el cost del contracte, i valorar el cost global dels nous serveis
 • Racionalitzar els torns de treball, les rutes i les freqüències
 • Racionalitzar el nombre de contenidors
 • Homogeneïtzar i aproximar les àrees d’aportació
 • Preveure la renovació total dels serveis
 • Crear un mecanisme de repartiment de despeses més just entre els diferents municipis
 • Millorar la gestió de les deixalleries comarcals

Desenvolupament

Fase 1: Disseny

 • Auditoria econòmica dels serveis actuals.
 • Anàlisis de la situació actual amb una intervenció tècnica sobre la maquinària del contracte.
 • Procés participatiu amb el conjunt d’Alcaldes i responsables tècnics i polítics dels diferents municipals i del Consell Comarcal del Tarragonès.
 • Treball de camp per validar la situació tècnica del servei i les dades del procés participatiu.
 • Anàlisi dels resultats i establiment dels objectius ambientals i tècnics del futur contracte.
 • Estudi geogràfic de la ubicació i distribució de la xarxa de contenidors i detecció dels punts bruts i febles del servei.
 • Plantejament de diverses hipòtesis o propostes tecnològiques pels futurs serveis i assistència en el procés de decisió.
 • Elaboració de l’anàlisi econòmic i de costos de la gestió global dels residus urbans i de la gestió de les deixalleries comarcals.

 

Fase 2: Valoració de costos i mecanisme de repartiment de despeses

 • Assistència en l’estratègia de repartiment de despeses i plantejament de diferents models de repartiment dels costos.
 • Procés participatiu amb els Alcaldes i Responsables tècnics i polítics de cada Ajuntament adscrit al servei.
 
 

Consulta la resta dels nostres projectes