Projectes


 

Destaquem


Amb l’estudi realitzat es proposa l’optimització de la xarxa de contenidors i una nova organització de la recollida de la ciutat de Montevideo que permet la racionalització dels recursos dedicats al servei de recollida de residus. Aquest projecte també permet aportar un grau de millora en altres serveis com les recollides de residus més específics o la incorporació de l’escombrada mixta en la neteja viària.

 

Situació d'inici

La Intendencia de Montevideo es planteja estudiar la viabilitat d’una reorganització del sistema de recollida de residus i neteja viària actualment implantat a la ciutat. És per aquest motiu que es sol•licita a LOVIC una col•laboració per tal d’estudiar quina és la situació actual del servei, analitzant-ne els punts dèbils, i fer una posterior proposta per una nova organització del mateix.
 
Objectius Diagnosi

 • Recollir tota la informació disponible i realitzar un anàlisi exhaustiu de la mateixa.
 • Fabricar una nova documentació gràfica dels serveis actuals que permeti obtenir una visió detallada i integrada de la ciutat.
 • Destacar els aspectes rellevants detectats durant la fase de diagnosi.

Desenvolupament

 • Anàlisis de la situació actual amb una intervenció tècnica sobre la maquinària del contracte, en paral·lel al procés participatiu
 • Estudi demogràfic de la ciutat per mitjà de cartografia web.
 • Estudi de les generacions de residus en funció de les dades d’entrada a planta
 • Estudi dels serveis actualment realitzats i de la composició dels equips.
 • Avaluació de l’estat de la maquinària actual del servei.
 • Elaboració de cartografia web del servei actual de recollida (posicionament de contenidors, zones de recollida...).

Objectius Disseny

 • Planificar els serveis i la nova contenerització de la zona de la ciutat on fins l’actualitat la recollida era manual.
 • Planificar la recollida, optimitzar la xarxa de contenidors, rutes i freqüències de recollida de les zones detectades amb un dèficit o excés de contenidors.
 • Optimitzar els serveis actuals de recollida de poda, voluminosos, runes i de les recollides de grans productors.
 • Proposta de renovació del servei d’escombrada mecànica i la implantació de sistemes d’escombrada mixta en zones puntuals de la ciutat.
 • Proposta per a la implantació d’un nou model de recollida de fracció seca en contenidors que abasteixi tota la ciutat.
 • Inventariar amb detall el total de recursos humans i materials necessaris pel desenvolupament dels nous serveis.

Desenvolupament

 • Reorganització de la xarxa de contenidors de fracció indiferenciada (optimització de l’ocupació de la via pública i del grau d’omplenat dels contenidors).
 • Implantació de la recollida en contenidors per la fracció indiferenciada als punts més densament poblats de la ciutat on la recollida era manual.
 • Disseny de tres models de recollida en contenidors diferents per tal d’adaptar-se a les diferències existents dins la mateixa ciutat.
 • Proposta d’implantació d’una recollida de fracció seca en contenidor per a la totalitat del municipi.
 • Disseny de rutes de recollida optimitzades.
 • Remodelació del servei d’escombrada mecànica, amb la introducció d’escombrada mixta en punts estratègics de la ciutat.
 • Generació de cartografia web per cada un dels serveis estudiats i dissenyats.
 • Geoposicionament de la totalitat de la nova xarxa de contenidors.
 • Càlcul dels recursos humans i materials necessaris pel desenvolupament del servei.
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta la resta dels nostres projectes