Projectes


 

Destaquem


L'Ajuntament de Badalona compta amb un acompanyament als tècnics municipals, des de l’inici de la captació de dades mitjançant inspeccions fins al seguiment econòmic del contracte, que permet el pagament per servei prestat i la millora contínua.

 

Situació d'inici

LOVIC va acompanyar a l’Ajuntament de Badalona en el procés de canvi de contracte a partir de l’any 2008, realitzant l’estudi d’alternatives de gestió, donant suport en la redacció del PCT i en el procés d’adjudicació. Al juny del 2012 s’implementa el servei de control de qualitat de la neteja viària de la ciutat.
 
Objectius

  • Validar el compliment dels serveis contractats per l'Ajuntament i prestats per l’empresa contractista, inspeccionant la presència del servei, el compliment de les normes de la prestació especificades en el Plec de Condicions Tècnic així com el cost econòmic del servei.
  • Implementació del control de la qualitat de la neteja, amb l’objectiu d’obtenir dades desglossades territorialment per tal de poder-les analitzar conjuntament amb els responsables tècnics municipals i de l’empresa contractista i fer el seguiment de la millora del servei.
  • Anàlisi territorial de la situació dels Districtes en relació a la tipologia dels residus detectats durant la inspecció.

Desenvolupament

  • Definició del model de valoració del control de la qualitat i de tots aquells paràmetres que influeixen en la sensació de neteja d'una ciutat, establint el mètode de valoració depenent del grau d'exigència per diverses zones de la ciutat.
  • Inici de la inspecció i de les proves de calibració del model de control de qualitat i mesura del mètode de valoració que s'ha definit com de les sensacions de neteja dels propis inspectors. Primers reports sobre el grau de cobertura del servei i el compliment de normes.
  • Elaboració mensual de l’anàlisi dels resultats per a la millora contínua dels serveis i l’aplicació del model de retribució lligada al control de qualitat.
  • Introducció de tecnologies GIS per al seguiment de les dades.
  • Anàlisi de millora per la modificació dels serveis de recollida de residus, adaptant-lo a les necessitats reals del municipi.
  • Anàlisi econòmic anual del servei.
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies relacionades

 

Consulta la resta dels nostres projectes