Projectes


Destaquem


La proposta d’unificació del servei de recollida de residus de les set parròquies d’Andorra permet assolir un estalvi econòmic significatiu, a la vegada que s’aconsegueix un servei adequat a les necessitats de cada una d’elles i una optimització dels recursos destinats a la recollida de residus.

 

 

Situació d'inici

Els Comuns de les 7 parròquies d’Andorra finalitzen els seus contractes per la gestió dels serveis de recollida de residus municipals, i se’ns sol·licita suport com a empresa consultora per a valorar la possibilitat d’unificar les recollides de residus del conjunt del país i valorar els diferents avantatges tècnics i econòmics que es podrien assolir amb aquesta unificació.

Cal unificar doncs la tecnologia de recollida sense perdre els avantatges ambientals que el sistema actual proporciona a cada Comú, renovar i unificar la xarxa de contenidors i preveure la renovació global dels equips de recollida, preveient adquirir aquells vehicles que millor s’adapten a la complicada orografia d'Andorra i permetin reduir al màxim les emissions de gasos i partícules contaminants.

Per això cal valorar les diferents necessitats de cada Comú i engegar un procés participatiu entre els diferents tècnics delegats dels serveis. El treball ha d’incloure també un mecanisme de repartiment dels costos que s’adapti al servei que realment requereix cada Comú, però que alhora sigui just i fàcil d’aplicar mitjançant una fórmula entesa i acceptada per tots.
 
Objectius

 • Unificació, millora i modernització del servei.
 • Valorar el cost global dels nous serveis, i la part proporcional a cada Comú.
 • Racionalitzar els torns de treball, les rutes i les freqüències
 • Racionalitzar el nombre de contenidors
 • Homogeneïtzar i aproximar les àrees d’aportació
 • Preveure la renovació total dels serveis.
 • Crear un mecanisme de repartiment de despeses

Desenvolupament

 • Anàlisis de la situació tècnica i de l’organització actual dels serveis.
 • Procés participatiu amb el conjunt de tècnics responsables dels serveis.
 • Treball de camp per validar la situació tècnica del servei.
 • Anàlisi dels resultats i establiment dels objectius ambientals i tècnics del futur contracte.
 • Estudi geogràfic de la ubicació i distribució de la xarxa de contenidors.
 • Plantejament de diverses hipòtesis o propostes tecnològiques pels futurs serveis i assistència en el procés de decisió.
 • Elaboració de l’anàlisi econòmic i de costos de la gestió global dels residus urbans.
 • Assistència en l’estratègia de repartiment de despeses i plantejament de diferents models de repartiment dels costos.
 • Procés participatiu amb els responsables tècnics i polítics de cada Comú.
 
 Consulta la resta dels nostres projectes