Projectes

 

Destaquem


Projecte encarregat per la Diputació de Barcelona. El projecte ajusta el sistema de tarifes de la taxa de residus de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes al cost real dels serveis prestats al municipi, compensa el dèficit tributari existent, i ajusta la tributació proposant un sistema de tarifes més progressiu lligat a la producció de residus i les característiques de cada subjecte tributari. 

Situació d'inici

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa d'un sistema de recaptació mitjançant taxes del cost dels serveis de gestió dels residus municipals. Primerament s'estableix la despesa total dels serveis de gestió de residus muncipals que assumeix l'Ajuntament. Al analitzar posteriorment la recaptació, s'observa que cal ajustar la tributació i que hi ha una relació 1:1 entre la recaptació d'activitats i la recaptació a les famílies. Per tant, el projecte es centra en reestructurar les diferents taxes de forma tal que s'ajusti la recaptació a la producció de residus i no es penalitzi a les famílies, establint un escenari temporal d'ajust del sistema de tarifes actual a la nova proposta. Al llarg del projecte s'efectua un anàlisi geogràfic de la recaptació i del cost dels serveis detectant tot un seguit d'aspectes sobre els que cal impulsar modificacions. S'estableixen mesures correctores i es recomana una revisió del padró. 
 

Objectius

 • Eliminació del dèficit tributari.
 • Sistema de tarifes més progressiu adaptat a la generació de residus de cada subjecte tributari.
 • Establiment de bonificacions i exempcions lligades a un nou model de millora de la petjada ambiental i d'ajuda social.
 • Detecció d'incidències en el padró i proposta de mesures correctores. 

Desenvolupament

Fase 1: Anàlisi de la situació inicial i de les dades de padró.

 • Estudi dels costos de tots els serveis afins a la gestió dels residus municals.
 • Anàlisi del sistema de tarifes inicial.
 • Detecció de la pressió tributària inicial respecte de la generació de residus estimada.

Fase 2: Propostes de millora

 • Creació d'una nova estructura tarifaria.
 • Eliminació del dèficit tarifari i establiment d'un calendari d'implantació del nou model.
 • Equilibri de les tarifes lligat a les característiques físiques i de generació de residus de cada subjecte tributari.
 • Propostes de correcció del padró i ajust de convenis en funció dels costos reals de la gestió dels residus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links d'interès

 

Consulta la resta dels nostres projectes