Serveis

 


Treballem en l'àmbit de la gestió de residus i la neteja viària desenvolupant projectes relacionats amb el disseny i optimització de serveis, el suport en el procés de contractació i adjudicació, la gestió tecnològica de la qualitat, el seguiment de la millora contínua i el control econòmic dels serveis. També oferim formació, desenvolupem projectes de caracterització de residus i oferim suport tècnic en projectes internacionals.

Contacta amb nosaltresDisseny, càlcul i optimització de serveis

Anàlisi de necessitats, càlcul i disseny tècnic i cartogràfic de nous serveis, adaptant-los al territori i a les necessitats de la població, tenint en compte la millora ambiental i l'eficiència. Anàlisi de serveis ja existents i proposta de redimensionament per tal d’optimitzar-los, detectant-ne les mancances o excessos i proposant mesures correctores a nivell tècnic.

Suport en el procés de contractació

Assessorament tècnic i jurídic en la redacció dels plecs de condicions tècniques, segons les necessitats en relació al disseny, gestió, personal, maquinària, el control de qualitat o la implementació de mecanismes de retribució variable per objectius. Establiment de criteris objectius i de valor per a l’adjudicació del contracte i assessorament en el procés d’adjudicació mitjançant l’anàlisi tècnic i econòmic de les ofertes.

Gestió tecnològica de la qualitat

Utilització d'eines tecnològiques per a controlar la presència dels serveis i el compliment de les normes del contracte, així com la qualitat de la neteja viària, l’estat de la xarxa de contenidors, instal·lacions, etc. L’objectiu és recollir tota la informació generada i utilitzar-la per a la millora del servei, vinculant aquestes dades a un model de retribució econòmica variable en funció del compliment dels objectius establerts.
 

Seguiment de la millora contínua

Suport al seguiment periòdic del servei mitjançant la utilització de tecnologies que permeten la monitorització i recollida de dades del servei, i el seu anàlisi en relació als indicadors establerts. Aquesta metodologia de seguiment periòdic facilita la presa de decisions per la millora del servei i la seva avaluació.

Formació

Disseny i impartició de formació sobre el disseny dels contractes dels serveis de recollida de residus i neteja viària, així com de la seva gestió, optimització o monitorització. La formació aprofundeix en el procés de licitació i en l'anàlisi de casos reals d’interès, i està adreçada a tècnics municipals o altres professionals del medi ambient, consultors i gestors del sector dels residus.

Control econòmic dels serveis

Control pressupostari del contracte adjudicat i com aquest es justifica al llarg del servei, oferint propostes de millora per a la seva optimització. Per a la millora contínua del servei s’analitzen els costos contractuals, salarials, el balanç econòmic de la gestió dels residus o les possibles desviacions de pressupost i preus unitaris.
 

Fiscalitat ambiental dels residus,Taxes, preus públics i finançament de serveis

Millora del sistema tributari de la gestió de residus. Anàlisi del conjunt d'actors que intervenen en la gestió de residus i valoració del cost i ingrès per a cada servei. Establiment de models de fiscalitat ajustada a la generació de residus d'activitats i families. Anàlisis geo espacial dels subjectes tributaris mitjançant eines GIS. 

Projectes internacionals

Desenvolupament de projectes de disseny, dimensionat i càlcul de nous serveis, adaptats a les especificitats del territori de ciutats en procés de creixement a nivell internacional.

Caracterització de residus

Realització d'estudis de caracterització de residus segons normes ASTM D 5231-92, UNE-EN-14899-2007 com a base d'estudis de reorganització de serveis de recollida de residus.