Projectes


 

Destaquem


Amb la implementació del nou contracte s’aconsegueixen uns índex de recollida selectiva superiors als existents en l’actualitat i el servei millora pel que fa a optimització de recursos i imatge de les ubicacions de contenidors.

 

 

Situació d'inici

Amb l’arribada de la finalització del contracte de recollida de residus existent, l’Ajuntament d’Alella encarrega un estudi tècnic i econòmic del futur servei de recollida de residus del municipi que serveixi com a base pel nou procés de licitació que havia d’arribar. Durant la diagnosi i estudi tècnic es van analitzar tres alternatives de models de recollida per tal de veure quin d’ells s’adaptava millor al municipi tant a nivell ambiental com funcional i econòmic, tenint en compte que el nou servei preveia la recollida de la totalitat de les 5 fraccions implantades a Alella.
 
Objectius

 • Millora de les quantitats recollides de residu de les fraccions selectives, disminuint el residu pertanyent a la fracció Resta
 • Aconseguir una alta qualitat (baixos nivells d’impropis) de les fraccions selectives recollides
 • Optimitzar els recursos i rutes de recollida per tal de tenir cura de l’impacte ambiental generat
 • Reduir o mantenir els costos del servei en relació amb els existents en el moment de l’estudi
 • Planificar els costos de cara a evitar desviacions futures que afectin àmpliament l’import del contracte
 • Mantenir un sistema de recollida basat en la lliure aportació per part del ciutadà afavorint la separació en origen dels residus
 • Evitar molèsties a la ciutadania degudes a una reducció de serveis innecessària

Desenvolupament

Fase 1: Disseny

  • Diagnosi de la situación actual:
   • Estudi i visualització de camp de la configuració urbana del terme municipal.
   • Comptatge i ubicació georeferenciada de la xarxa de contenidors del municipi.
   • Anàlisi de l’estat de conservació actual de la xarxa de contenidors i determinació de les necessitats de renovació.
   • Anàlisi dels temps emprats en el servei i el temps mig de recollida dels serveis actuals.
   • Anàlisi tècnic de l’organització dels actuals serveis de recollida selectiva de residus d’Alella que prestava el Consell Comarcal del Maresme i que s’inclouen en el nou contracte.
   • Anàlisi dels resultats actuals de recollida selectiva.
  • Proposta del nou servei
   • Anàlisi tècnic comparatiu de la viabilitat d’implantació de tres models de recollida (carrega posterior, lateral i vertical).
   • Càlcul dels equips i materials necessaris per la recollida de residus en cada un dels models proposats.
   • Càlcul dels temps de recollida per a cada una de les 5 fraccions i per a cada un dels tres models proposats.
   • Estudi de les generacions esperades per a cada una de les 5 fraccions amb la implantació de les 5 fraccions a totes les ubicacions de contenidors.
   • Estudi econòmic comparatiu entre els tres models proposats, tenint en compte les inversions necessàries pel desenvolupament de cada un d’ells.

 

Fase 2: Contractació

  • Assistència en l’estratègia de contractació dels nous serveis i l’elaboració del plec tècnic
  • Implantació d’un model de retribució per objectius
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links d'interès

 

Consulta la resta dels nostres projectes